Kateri so notranji in zunanji viri financiranja podjetij?

Vas zanima, kateri so viri financiranja podjetij in zakaj je financiranje podjetij ključnega pomena za njihovo uspešnost? Vabljeni k branju zapisa spodaj.

Uvod v financiranje podjetij – Kateri so viri financiranja podjetij?

Financiranje igra ključno vlogo pri uspehu in preživetju malih podjetij. Majhna podjetja so pogosto odvisna od t. i. ”zunanji viri financiranja podjetij”, saj imajo omejene notranje vire in omejene možnosti dostopa do kapitala. To poglavje se bo osredotočilo na uvod v financiranje malih podjetij, pri čemer bomo opredelili mala podjetja, poudarili pomen financiranja za njih ter se dotaknili nekaterih izzivov, s katerimi se srečujejo pri pridobivanju sredstev.

financiranje-malih-podjetij (4)

Majhna podjetja se običajno opredeljujejo kot podjetja s omejenim številom zaposlenih in nizkim obsegom poslovanja. So hrbtenica gospodarstva, ustvarjajo nova delovna mesta, spodbujajo inovacije ter prispevajo k lokalnemu razvoju. Kljub temu se soočajo s posebnimi izzivi pri financiranju svojih dejavnosti.

Financiranje podjetij (viri financiranja podjetij) je bistvenega pomena za mala podjetja, saj je potrebno za različne namene, kot so zagon podjetja, razširitev, nakup opreme, raziskave in razvoj ter obratni kapital. Brez zadostnih finančnih virov se lahko razvoj in rast podjetja upočasnita ali celo ustavita.

Mala podjetja se pogosto soočajo s številnimi izzivi pri pridobivanju finančnih sredstev. Bankam se zdi tvegano posojati majhnim podjetjem zaradi pomanjkanja zgodovinskih podatkov o uspešnosti in varnosti naložb. Poleg tega je mala podjetja težko pridobiti zunanje vlagatelje, saj imajo lahko omejene vire in neprivlačne donosnosti v zgodnjih fazah razvoja.

Ker imajo mala podjetja omejen dostop do tradicionalnih virov financiranja, se vse bolj obračajo k alternativnim oblikam financiranja, kot je crowdfunding, angel investitorji ali tvegani kapital. Državne institucije prav tako igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore malim podjetjem z ugodnimi posojili, subvencijami in drugimi spodbudami.

V prihodnjih poglavjih bomo raziskali različne možnosti financiranja za podjetja, vključno z notranjim in zunanjim financiranjem in omenili eno izmed oblik alternativnih virov financiranja – faktoring.

Preberite tudi prispevek Zakaj so pomembne in katere so alternativne oblike financiranja malih podjetij.

Notranji viri financiranja podjetij

Notranji viri financiranja predstavljajo eno izmed možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo za pridobivanje finančnih sredstev. Pri notranjem financiranju se podjetje zanaša na lastne vire, ki so na voljo znotraj podjetja. Ta vrsta financiranja je pogosto prva izbira za podjetnike v začetni fazi, ko še nimajo dostopa do zunanjih virov financiranja.

Eden od ključnih lastniških virov financiranja je lastniški kapital. To pomeni, da podjetnik ali lastniki podjetja vložijo svoj denar v podjetje. Ta sredstva lahko pridejo iz osebnih prihrankov, prodaje premoženja ali drugih vire. Prednost lastniškega kapitala je, da ne zahteva vračila ali plačevanja obresti, vendar lahko podjetnik izgubi nekaj nadzora nad podjetjem, če v podjetje vstopijo zunanji investitorji.

Dobiček podjetja je še en vir notranjega financiranja. Ko podjetje ustvari dobiček, ga lahko reinvestira v poslovanje. To lahko vključuje financiranje razširitve, razvoja novih izdelkov ali storitev, izboljšanje infrastrukture ali povečanje marketinških dejavnosti. Reinvestiranje dobička omogoča podjetju, da ohrani večji delež nadzora nad svojimi sredstvi in oblikuje svojo rast.

Podjetniki pogosto vlagajo tudi svoje osebne prihranke v svoje podjetje kot obliko notranjega financiranja. To pomeni, da osebno vložijo svoj denar v poslovanje. Ta vrsta financiranja ima svoje prednosti in izzive. Prednost je, da podjetnik obdrži popoln nadzor nad finančnimi odločitvami, vendar pa lahko postane finančno tvegano, če podjetje ne doseže pričakovane uspešnosti. Več o tveganju poslovanja si preberite v zapisu Upravljanje s tveganji.

upravljanje-s-tveganji (3)

Pri notranjem financiranju je pomembno dobro upravljati s finančnimi viri. Notranje financiranje je lahko koristno za mala podjetja v začetni fazi ali v obdobjih, ko je dostop do zunanjih virov financiranja omejen. Omogoča podjetnikom večji nadzor nad sredstvi ter večjo avtonomijo pri odločanju. Vendar pa je pomembno upoštevati, da notranje financiranje lahko ima tudi svoje omejitve, česar v tem zapisu ne bomo posebej obravnavali.

V naslednjem poglavju bomo na kratko omenili zunanje vire financiranja.

Zunanji viri financiranja

posojila-za-podjetja (2)

Zunanje financiranje je pomemben vir kapitala za podjetja, kadar notranji viri financiranja niso dovolj za zadovoljitev njihovih potreb. Ta vrsta financiranja omogoča podjetjem, da pridobijo sredstva od zunanjih virov kot so banke, investitorji ali državne institucije. 

Eden od najpogostejših načinov zunanje financiranja za podjetja je bančno posojilo. Banke ponujajo različne vrste posojil, kot so poslovna posojila, mikroposojila ali posojila za razširitev. Pridobitev bančnega posojila zahteva predstavitev poslovnega načrta, finančnih projekcij ter izpolnjevanje določenih pogojev, kot so bonitetna ocena podjetja in zavarovanje.

Poleg bančnih posojil podjetja lahko pridobijo tudi sredstva od zunanjih vlagateljev. Angel investitorji so posamezniki ali skupine investitorjev, ki vlagajo svoj kapital v obetavna podjetja v zameno za delež v lastništvu. Ta oblika financiranja je zlasti primerna za podjetja v zgodnji fazi razvoja, ki imajo visok potencial rasti. Tvegani kapital pa je vrsta financiranja, pri kateri investicijske družbe ali tvegani kapitalisti vlagajo sredstva v podjetja v zameno za lastniški delež. Tvegani kapital je običajno namenjen podjetjem v zgodnjih fazah razvoja, ki potrebujejo večja sredstva za rast in širitev.

Druga možnost “zunanjega” financiranja podjetja je pridobivanje subvencij in spodbud od državnih institucij. Države pogosto ponujajo različne programe in subvencije za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij. To lahko vključuje ugodne kreditne pogoje, nepovratna sredstva za raziskave in inovacije, davčne olajšave ali podporo za mala in srednje velika podjetja. Pridobivanje državnih subvencij običajno zahteva predložitev ustrezne dokumentacije in izpolnjevanje določenih pogojev. 

Ob tem je potrebno opozoriti, da ima zunanje financiranje prav tako svoje prednosti in izzive. 

Zunanje financiranje je pomembno orodje za rast in razvoj malih podjetij. Omogoča dostop do večjih finančnih virov, strokovnega znanja ter povečuje verodostojnost podjetja na trgu. Ključno je, da podjetja temeljito preučijo različne možnosti zunanje financiranja ter izberejo tiste, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam in ciljem. V naslednjem poglavju bomo omenili eno izmed alternativnih oblik financiranja podjetij.

Faktoring kot alternativna oblika financiranja podjetij

Faktoring je ena od oblik zunanjega financiranja, ki je priljubljena med malimi podjetji. Predstavlja proces prodaje terjatev podjetja, tj. njihovega odprtega računovodskega salda, specializirani finančni instituciji, imenovani faktor. Faktor prevzame terjatve in zagotovi podjetju takojšnjo likvidnost, s čimer podjetje prejme denar pred potekom roka plačila strank.

Faktoring je široko uporabljen za izboljšanje denarnega toka podjetja. Namesto čakanja na plačila strank, podjetje prodaja terjatve faktorju po določenem diskontu. Faktor prevzame tveganje neplačila terjatev in omogoča podjetju, da takoj uporabi ta denar za pokrivanje stroškov, plačevanje dobaviteljev ali financiranje rasti in razvoja.

Obstajata dve glavni obliki faktoringa: zunanji faktoring in notranji faktoring. Pri zunanjem faktoringu podjetje prodaja svoje terjatve tretji stranki, tj. specializirani finančni instituciji. Faktor prevzame vse administrativne in pravne vidike terjatev, vključno s spremljanjem plačil strank in izterjavo dolgov. Ta oblika faktoringa zagotavlja hitro likvidnost in odpravlja tveganje neplačila.

Notranji faktoring, znan tudi kot samofaktoring ali reverzni faktoring, pa se nanaša na postopek, pri katerem podjetje uporablja lastna sredstva za financiranje terjatev. Namesto prodaje terjatev tretji stranki, podjetje uporabi faktoring kot orodje za izboljšanje denarnega toka. To se doseže z uporabo internega računa, prek katerega se sredstva prenesejo s prodaje terjatev na druge oddelke podjetja. Notranji faktoring je lahko koristna alternativa, ko so zunanji viri financiranja omejeni ali ko podjetje želi ohraniti večji nadzor nad svojimi terjatvami.

Prednosti faktoringa za mala podjetja so številne. Prvič, faktoring omogoča izboljšanje likvidnosti podjetja s takojšnjim pridobivanjem sredstev. To je še posebej pomembno za podjetja, ki imajo daljše roke plačila strank ali sezonsko nihanje prihodkov. Drugič, faktoring zmanjšuje tveganje neplačila in izterjavo dolgov, saj faktor prevzame odgovornost za spremljanje in izterjavo terjatev. Poleg tega faktoring prinaša tudi dodatne koristi, kot so poenostavitev administrativnih postopkov. Faktor prevzame odgovornost za obvladovanje terjatev, vključno z izdajanjem računov in spremljanjem plačil, kar podjetju omogoča več časa in virov za osredotočanje na njegovo osnovno dejavnost.

Poleg tega faktoring omogoča podjetjem, da izkoristijo popuste pri plačilih dobaviteljev. Ker prejmejo denar od faktorja pred potekom roka plačila strank, lahko podjetja izkoristijo ugodnosti zgodnjega plačila in pogajajo za nižje cene pri nakupih. To lahko prispeva k povečanju dobičkonosnosti in konkurenčnosti podjetja.

Zakaj faktoring vključuje preverbo bonitete podjetja?
preverba-bonitete-podjetij-bonitetna-ocena

Kljub prednostim pa faktoring ni primerna rešitev za vsako podjetje. Obstajajo nekatere omejitve in pogoji, ki jih je treba upoštevati. Na primer, faktoring je običajno na voljo samo za terjatve do zanesljivih strank z dobro boniteto oziroma bonitetno oceno.

Prav tako se lahko provizije faktorja in diskonti pri nakupu terjatev razlikujejo glede na različne dejavnike, kot so roki plačila, znesek terjatev in tveganje neplačila.

Pri odločanju o uporabi faktoringa je pomembno, da podjetje skrbno preuči stroške in koristi ter se posvetuje s strokovnjaki s področja financiranja. Prav tako je treba upoštevati dolgoročne posledice faktoringa na poslovanje podjetja in njegovo odnos s strankami. Faktoring lahko vpliva na podobo podjetja in odnos s strankami, saj faktor prevzame odgovornost za upravljanje terjatev in komunikacijo s strankami glede plačil.

Vendar pa za mnoga mala podjetja faktoring predstavlja učinkovito obliko financiranja, ki jim omogoča izboljšanje denarnega toka, zmanjšanje tveganja neplačil in pridobitev likvidnosti. S pravilno uporabo in skrbnim upoštevanjem pogojev lahko faktoring prispeva k stabilnosti in rasti podjetja.

Več o uspešnem poslovanju si lahko preberete v zapisu 8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci.

Povzetek

V zapisu nismo povzeli vseh oblik za financiranje malih podjetij, temveč smo omenili tiste, ki so se nam zdele najbolj pomembne za ohranjanje likvidnosti in rast malih podjetij. Največ smo pisali o obliki financiranja (zunanji viri financiranja), ki pripomore k zagotavljanju likvidnosti podjetij ter k stabilnosti denarnega toka.

Viri

1 – Monitoring podjetij na Finance.si

2 – Bonitetne ocene na Večer.com

3 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

4 – Financiranje podjetij na Lip Radomlje.si

5 – Bonitete na Prvafina.si