Zakaj je skrb za poslovne finance ključnega pomena za uspešno delovanje vsakega podjetja?

Poslovne finance so ključnega pomena za uspešno delovanje vsakega podjetja, ne glede na velikost ali panogo. Gre za vejo financ, ki se osredotoča na upravljanje denarnih sredstev naložb, kapitala in drugih virov, potrebnih za poslovanje podjetja.

Učinkovito upravljanje poslovnih financ omogoča podjetjem ne le preživetje na trgu, ampak tudi rast, inovacije ter dolgoročni uspeh.

V prispevku spodaj bomo raziskali ključne koncepte in prakse poslovnih financ, ki so bistveni za vsakega poslovneža. Obravnavali bomo osnovne definicije, vrste financiranja, analizo finančnih izjav, upravljanje denarnega toka in vrednotenje investicij. Razumevanje teh temeljnih konceptov je ključno za sprejemanje informiranih finančnih odločitev. Pa tudi za zagotavljanje stabilnosti ter rasti podjetja. Skozi prispevek vas bomo vodili skozi te temeljne koncepte, da boste lažje razumeli in upravljali s finančnimi vidiki vašega poslovanja.

Kaj pomenijo poslovne finance?poslovne-finance-motovilec.si

Poslovne finance predstavljajo temeljni steber vsakega podjetja in so odgovorne za učinkovito upravljanje finančnih virov ter zagotavljanje stabilnosti in rasti podjetja. Glavni cilji poslovnih financ so zagotavljanje optimalne kapitalske strukture, maksimizacija vrednosti delničarjem in dolgoročna finančna stabilnost. Tako pomembno kot je znanje o vodenju poslovnih financ, je pomembno tudi preverjanje bonitet poslovnih partnerjev. Preverjanje bonitete poslovnih partnerjev je možna s pomočjo unikatne bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, ki jo je ustvarila bonitetna hiša Prva bonitetna agencija d.o.o.

Poslovne finance se ukvarjajo z upravljanjem finančnih virov v podjetju. To vključuje zbiranje, uporabo in nadzor omenjenih virov. Prav tako vključuje različne aktivnosti, kot so planiranje proračuna, upravljanje s tveganji, analiza donosnosti naložb ter upravljanje dolžniške in lastniške strukture podjetja.

Zagotovo so glavni cilji poslovnih financ zagotavljanje stabilnega denarnega toka, doseganje optimalne kapitalske strukture in povečanje vrednosti podjetja za delničarje.

Svetujemo, da preberete še prispevek: Monitoring podjetij

Katere vrste poslovnih financ poznamo?

Poslovne finance lahko razdelimo na notranje in zunanje financiranje. Notranje financiranje podjetij se nanaša na uporabo internih virov. To so prihodki iz prodaje, za financiranje operativnih in investicijskih dejavnosti podjetja. Zunanje financiranje pa vključuje pridobivanje sredstev iz zunanjih virov, kot so posojila za podjetja, izdaja delnic ali obveznic.

poslovne-finance-financiranje-podjetij

Poleg tega se poslovne finance lahko razdelijo tudi na dolgoročno in kratkoročno financiranje. Dolgoročno financiranje se nanaša na financiranje kapitalnih naložb, kot so nakup opreme ali nepremičnin, in je običajno financirano z dolgoročnimi posojili ali izdajo dolgoročnih obveznic. Kratkoročno financiranje pa se nanaša na financiranje tekočih operativnih potreb podjetja, kot so plače, zaloge in kratkoročne obveznosti, in je običajno financirano z obratnim kapitalom.

Z razumevanjem osnov poslovnih financ lahko podjetja bolje upravljajo svoje finančne vire, optimizirajo svojo kapitalsko strukturo in ustvarjajo vrednost za svoje delničarje. V nadaljevanju bomo podrobneje raziskali ključne koncepte in prakse poslovnih financ, ki so ključni za učinkovito upravljanje finančnih virov in dolgoročni uspeh podjetja.

Priporočljivo branje:

Kaj so poslovne finance?

Poslovne finance predstavljajo različne vrste financiranja, ki jih podjetja uporabljajo za financiranje svojega delovanja, naložb in rasti. Razumevanje različnih vrst financiranja je ključno za učinkovito upravljanje finančnih virov in zagotavljanje finančne stabilnosti podjetja.

Kaj pomeni notranje financiranje?

Notranje financiranje se nanaša na uporabo internih virov za financiranje operativnih in investicijskih dejavnosti podjetja. Glavni viri notranjega financiranja vključujejo prihodke iz prodaje, rezerve dobička, zmanjšanje zalog in optimizacijo obratnega kapitala. Prednosti notranjega financiranja vključujejo nižje stroške financiranja, večjo finančno avtonomijo in manjše tveganje za dolžniško zadolževanje.

Kaj pomeni zunanje financiranje?

Zunanje financiranje vključuje pridobivanje sredstev iz zunanjih virov, kot so posojila, izdaja delnic, obveznic itd. To je pogosto potrebno za financiranje kapitalskih naložb, kot so nakup opreme, razširitev poslovanja ali financiranje rastnih priložnosti. Glavne metode zunanje finančnega financiranja vključujejo bančna posojila, komercialne obveznice, izdajo delnic in zunanje vlaganje.

Kaj pomeni dolgoročno in kratkoročno financiranje?

Dolgoročno financiranje se nanaša na pridobivanje sredstev za financiranje dolgoročnih naložb in je običajno financirano z dolgoročnimi posojili ali izdajo dolgoročnih obveznic. 

Kratkoročno financiranje pa se nanaša na pridobivanje sredstev za financiranje kratkoročnih operativnih potreb in je običajno financirano z obratnim kapitalom ali kratkoročnimi posojili.

Razumevanje vrst poslovnega financiranja je ključno za podjetja, saj omogoča učinkovito upravljanje finančnih virov, optimizacijo kapitalske strukture in zagotavljanje finančne stabilnosti. Vsaka metoda financiranja ima svoje prednosti, tveganja in pogoje, zato je pomembno, da podjetja pravilno izberejo in uporabljajo ustrezne metode financiranja glede na svoje potrebe, cilje in finančno situacijo.

Bilanca stanja

Bilanca stanja je ena izmed osnovnih in najpomembnejših finančnih izkazov v poslovnem poročanju. Nudi pregled finančnega položaja podjetja v določenem trenutku.

bilanca-stanja-izkaz-poslovnega-izida (5)

Omenjena finančna izjava prikazuje sredstva, obveznosti in lastniški kapital podjetja ter omogoča oceno likvidnosti, solventnosti in kapitalske strukture podjetja. Razumevanje in analiza bilance stanja sta ključna za oceno finančne stabilnosti, uspešnosti in trajnosti podjetja. Preverite tudi, kako prejem Certifikata finančne zanesljivosti potrjuje finančno stabilnost poslovnih partnerjev.

Kako brati in razumeti bilanco stanja?

Bilanca stanja je strukturirana na način, da prikazuje aktivno in pasivno stran. Aktiva vključuje vsa sredstva, ki jih podjetje poseduje, medtem ko pasiva vključuje obveznosti do upnikov in lastniški kapital.

Aktiva

Aktiva je razdeljena na kratkoročno in dolgoročno. Kratkoročna aktiva vključuje tekoča sredstva, kot so denar, terjatve in zaloge. Dolgoročna aktiva pa vključuje naložbe, osnovna sredstva, kot so oprema, nepremičnine, ter patentov in intelektualne lastnine.

Pasiva

Pasiva je prav tako razdeljena na kratkoročno in dolgoročno. Kratkoročna pasiva vključuje kratkoročne obveznosti, kot so dobaviteljski dolgovi, kratkoročna posojila in obveznosti do zaposlenih. Dolgoročna pasiva pa vključuje dolgoročne obveznosti, kot so dolgoročna posojila, hipoteke in dolgoročne obveznosti do upnikov.

Ključni postavke in njihov pomen

V bilanci stanja je več ključnih postavk, ki omogočajo oceno finančnega zdravja in stabilnosti podjetja. Med najpomembnejše postavke spadajo:

Likvidna sredstva: Omogočajo oceno kratkoročne likvidnosti podjetja.

Osnovna sredstva: Prikazujejo vrednost dolgoročnih naložb podjetja.

Obveznosti: Omogočajo oceno finančne solventnosti in zadolženosti podjetja.

Lastniški kapital: Prikazuje neto vrednost sredstev, ki pripadajo lastnikom podjetja.

Razumevanje teh ključnih postavk in njihova analiza omogočata podjetjem boljše razumevanje njihovega finančnega položaja. Dodatno pa tudi identifikacijo potencialnih tveganj in priložnosti ter sprejemanje informiranih finančnih odločitev. Bilanca stanja je torej nepogrešljivo orodje za vsakega vodjo financ, investitorja ali lastnika podjetja, ki želi razumeti in oceniti finančno zdravje in uspešnost podjetja.

Priporočljivo branje: 

Izračun dobička in izgube

Izračun dobička in izgube, znan tudi kot izkaz poslovnega izida, je ključen finančni izkaz- Slednji podjetjem omogoča prikazovanje svojih prihodkov, stroškov in dobička ali izgube v določenem obdobju. Ta izkaz je osrednji del finančnega poročanja in pomaga pri oceni operativne uspešnosti, dobičkonosnosti in trajnosti poslovanja podjetja.

Kako prebrati in analizirati izkaz poslovnega izida?

Izkaz poslovnega izida je strukturiran na način, da prikazuje prihodke, stroške in dobiček ali izgubo podjetja za določeno obdobje, običajno za eno leto ali četrtletje.

Prihodki

Prihodki v izkazu poslovnega izida vključujejo vse denarne prihodke, ki jih podjetje ustvari iz svojih operativnih dejavnosti. Te so prodaja izdelkov ali storitev, obresti od naložb in drugi operativni prihodki.

Stroški

Stroški v izkazu poslovnega izida vključujejo vse izdatke, povezane z operativnimi dejavnostmi podjetja, kot so stroški prodaje, administrativni stroški, stroški plač, amortizacija in drugi operativni stroški.

Dobiček ali izguba

Dobiček ali izguba se izračuna kot razlika med prihodki in stroški v določenem obdobju. Pozitiven dobiček kaže na dobičkonosnost in uspešnost poslovanja podjetja, medtem ko negativen dobiček kaže na izgubo in potrebo po optimizaciji poslovanja.

Kakšen je pomen izkaza poslovnega izida za podjetje?

Izkaz poslovnega izida je ključna izjava, ki omogoča oceno operativne uspešnosti, dobičkonosnosti in trajnosti poslovanja podjetja. Podjetjem omogoča identifikacijo ključnih prihodkovnih in stroškovnih postavk, analizo dobičkonosnosti poslovnih enot, identifikacijo potencialnih tveganj in priložnosti ter sprejemanje informiranih finančnih in poslovnih odločitev.

Razumevanje in analiza izkaza poslovnega izida sta ključna za podjetja, saj omogočata boljše razumevanje njihove operativne uspešnosti, identifikacijo potencialnih tveganj in priložnosti ter optimizacijo poslovanja za doseganje dolgoročne finančne stabilnosti in rasti.

Izkaz poslovnega izida je nepogrešljivo orodje za vodje financ, investitorje, lastnike podjetij in druge zainteresirane strani, ki želijo razumeti in oceniti finančno uspešnost, dobičkonosnost in trajnost poslovanja podjetja.

Kaj pomeni denarni tok?

denarni-tok-motovilecsi

Denarni tok je ključni koncept v poslovnih financah, ki predstavlja gibanje denarnih sredstev med podjetjem in njegovim poslovnim okoljem v določenem obdobju. Gre za realne, dejanske prilive in odlive denarja, ki odražajo sposobnost podjetja za generiranje in upravljanje denarnih sredstev ter financiranje svojih operacij, naložb in rasti.

Kakšna je razlaga denarnega toka in kako pomemben je?

Denarni tok je bistven za oceno likvidnosti, solventnosti in finančne stabilnosti podjetja. Razumevanje denarnega toka je ključno za učinkovito upravljanje finančnih virov, optimizacijo obratnega kapitala in zagotavljanje zadostne likvidnosti za tekoče poslovanje in dolgoročno rast podjetja.

Pomen upravljanja denarnega toka

Učinkovito upravljanje denarnega toka je ključno za zagotavljanje likvidnosti, solventnosti in finančne stabilnosti podjetja. To vključuje pravočasno plačevanje obveznosti, optimizacijo zalog, upravljanje terjatev in obveznosti ter pridobivanje ugodnih pogojev financiranja.

Razumevanje in analiza denarnega toka omogočata podjetjem boljše upravljanje finančnih virov, identifikacijo potencialnih tveganj in priložnosti ter sprejemanje informiranih finančnih in poslovnih odločitev. Zato je denarni tok ključno orodje za vodje financ, investitorje, lastnike podjetij in druge zainteresirane strani, ki želijo razumeti in oceniti finančno uspešnost, likvidnost in finančno stabilnost podjetja.

Preberite prispevek na temo: Upravljanje s tveganji.

Katere so tehnike za upravljanje denarnega toka?

upravljanje-s-tveganji-motovilecsi

Upravljanje denarnega toka je kritično za ohranjanje likvidnosti, solventnosti in dolgoročne finančne stabilnosti podjetja. Razumevanje in uporaba učinkovitih tehnik upravljanja denarnega toka so ključni za zagotavljanje stabilnega denarnega toka, optimizacijo obratnega kapitala in zagotavljanje zadostne likvidnosti za tekoče poslovanje in dolgoročno rast podjetja.

Upravljanje obratnega kapitala

Upravljanje obratnega kapitala je ena izmed osnovnih tehnik upravljanja denarnega toka, ki se osredotoča na upravljanje kratkoročnih sredstev in obveznosti podjetja. To vključuje optimizacijo zalog, upravljanje terjatev in obveznosti ter zmanjševanje obdobja obračanja terjatev in obveznosti, kar omogoča boljše upravljanje likvidnosti in zmanjšanje potrebe po zunanjem financiranju.

Proračun; načrtovanje denarnega toka

Proračun in napoved denarnega toka sta ključna orodja za upravljanje denarnega toka, ki omogočata podjetjem spremljanje in napovedovanje prihodnjih prilivov in odlivov denarja ter identifikacijo morebitnih težav ali priložnosti v zvezi z likvidnostjo. To omogoča pravočasno ukrepanje, optimizacijo upravljanja denarnega toka in zagotavljanje zadostne likvidnosti za tekoče poslovanje in dolgoročno rast podjetja.

Upravljanje plačilnih rokov

Upravljanje plačilnih rokov je ključna tehnika upravljanja denarnega toka, ki se osredotoča na optimizacijo obdobja plačil dobaviteljem in upravljanje terjatev od kupcev. To vključuje pogajanja o plačilnih pogojih z dobavitelji, uporabo ugodnosti popustov za zgodnje plačilo ter izboljšanje procesov fakturiranja in izterjave terjatev. Več o tem si preberite na Izterjava zapadlih terjatev do domačih kupcev.

Morda bi vas zanimala še specifična finančna storitev, imenovana odkup terjatev.

Upravljanje financiranja

Upravljanje financiranja vključuje izbiro in uporabo optimalnih virov financiranja, kot so kratkoročna in dolgoročna posojila, izdaja delnic ali obveznic ter upravljanje z denarnimi in kapitalskimi strukturami podjetja. To omogoča podjetjem pridobivanje ugodnih pogojev financiranja, zmanjšanje stroškov kapitala in optimizacijo dolgoročne finančne strukture.

Učinkovito upravljanje denarnega toka zahteva kombinacijo teh tehnik in pristopov, ki omogočajo podjetjem optimizacijo likvidnosti, zmanjšanje tveganj in izboljšanje finančne stabilnosti ter dolgoročne uspešnosti. Zato je poznavanje in uporaba teh tehnik ključno za vodje financ, investitorje, lastnike podjetij in druge zainteresirane strani, ki želijo zagotoviti stabilen in uspešen denarni tok ter dolgoročno finančno stabilnost in rast podjetja.

poslovne-finance-trajnost-podjetja

Osnovni koncepti vrednotenja investicij

Temu poglavju ne namenjamo veliko pozornosti, temveč le poudarjamo pomembnost metod vrednotenja investicij. Namreč razumevanje različnih metod vrednotenja investicij je ključno za podjetja, vodje financ, investitorje in druge zainteresirane strani, ki želijo razumeti in oceniti vrednost naložbenih priložnosti, optimizirati donosnost in tveganje naložbenega portfelja ter sprejemati informirane investicijske odločitve.

Poznavanje in uporaba teh različnih metod vrednotenja investicij nepogrešljivo za zagotavljanje uspešnega upravljanja naložb, optimizacijo finančne uspešnosti in dolgoročno rast podjetja.

Zaključna misel

V poslovnem okolju je razumevanje in učinkovito upravljanje finančnih virov (t. i. skrb za poslovne finance) ključno za uspeh in trajnost podjetja. V uvodu smo se osredotočili na osnovne koncepte poslovnih financ, ki vključujejo osnove poslovnih financ, vrste poslovnih financ, analizo finančnih izjav, izračun dobička in izgube ter koncept denarnega toka. V nadaljevanju smo se osredotočili na tehnike upravljanja denarnega toka, ki vključujejo upravljanje obratnega kapitala, proračun in napovedovanje denarnega toka, upravljanje plačilnih rokov ter upravljanje financiranja.

Razumevanje teh osnovnih konceptov in tehnik upravljanja finančnih virov in vrednotenja investicij omogoča podjetjem in posameznikom boljše razumevanje njihovega finančnega položaja, identifikacijo potencialnih tveganj in priložnosti ter sprejemanje informiranih finančnih in poslovnih odločitev.

V zaključku je treba poudariti, da je osredotočenost na učinkovito upravljanje denarnega toka, pravilno vrednotenje investicij in razumevanje ključnih konceptov poslovnih financ ključna za zagotavljanje stabilnega, trajnostnega in uspešnega poslovanja podjetja v današnjem dinamičnem in konkurenčnem poslovnem okolju. Zato je nepogrešljivo, da podjetja, vodje financ, investitorji in druge zainteresirane strani nenehno izpopolnjujejo svoje znanje in veščine na področju poslovnih financ in finančnega upravljanja, da bi ostali konkurenčni, inovativni in uspešni v svoji industriji.

Viri

1 – Upravljanje terjatev na Borza znanja.net

2 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

3 – Likvidnost podjetja na Srnica.si

4-  Dejanski lastniki na Nubia.si

5 – Bilanca stanja na Matija Zajšek